Show side menu

Classificació automàtica de préssec i nectarina segons estat de maduresa mitjançant la tecnologia no destructiva de NIR

Starting date: 01/07/2019 End date: 01/09/2021
Programme: Postharvest

Principal investigator:

Financing entities:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”.

Aquest Grup Operatiu (GO) centra la seva actuació en l’àmbit sectorial de la fructicultura per executar el Projecte titulat “Classificació automàtica de préssec i nectarina segons estat de maduresa mitjançant tecnologia no destructiva NIR”. Aquest GO està format per BARÓ E HIJOS SL, FRUITS DE PONENT SCCL i INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES juntament amb la col·laboració de MAF RODA. L’objectiu d’aquest GO és obtenir una eina per tal de poder classificar fruits de forma no destructiva segons el seu estat de maduresa. Aquesta classificació es fa mitjançant un sistema NIR en línia dissenyat per MAF RODA. S’ha avaluat el rendiment de models NIR per diferents paràmetres instrumentals (fermesa, sucres, acidesa i clorofil·la) segons diferents tipologies de mostreig (espècie, tipologia de fruit, varietat) i s’han identificat els paràmetres amb major potencial per la classificació dels préssecs a nivell industrial. Finalment s’ha implantat el sistema a BARÓ E HIJOS i FRUITS DE PONENT.

L’objectiu general del projecte és classificar préssecs en línia de forma no destructiva amb tecnologia NIR per tal d’obtenir diferents categories en funció del seu estat de maduració amb la finalitat d’obtenir una eina per decidir la destinació de la fruita (els fruits més madurs es destinaran als mercats de curt recorregut i els menys madurs als de llarg recorregut).

El primer any de projecte (2019) es va avaluar el rendiment d’un sistema NIR de reflectància per mesurar diferents paràmetres instrumentals de qualitat dels préssecs (fermesa, contingut de sòlids solubles, acidesa titulable i contingut de clorofil·la) amb l’objectiu d’identificar els paràmetres amb major potencial per ser candidats a ser utilitzats a nivell industrial. Les mesures NIR i els anàlisis de referència es van realitzar a l’IRTA Fruitcentre (Lleida).
En el segon any de projecte (2020) es va instal·lar un sistema NIR de transmitància en la línia d’escandall de la central Fruits de Ponent. Es va avaluar en condicions reals, el rendiment d’aquest sistema per mesurar els paràmetres instrumentals identificats en la fase anterior (fermesa, contingut de sòlids solubles, i contingut de clorofil·la).
El tercer any de projecte (2021) es va instal·lar el mateix sistema NIR de transmitància de Fruits de Ponent en una de les línies de calcificació de fruita de la central Baró e Hijos. S’ha validat en condicions reals la implementació d’un procediment per la creació de models de calibratge i validació per mesurar l’índex de clorofil·la i els graus brix mitjançant el sistema NIR instal·lat a la central.