Desplegar menú lateral

Investigació en reg

La recerca sobre AIGUA a l’IRTA es realitza de forma transversal. Hi participen diversos Programes Científics:  Ús Eficient de l’Aigua, Ecosistemes Aquàtics i Economia Agroalimentària (CREDA). Investigadors i tècnics col·laboren estretament per desenvolupar metodologies i tecnologies aplicades per augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua al camp, minimitzar l’impacte mediambiental agroramadera als ecosistemes aquàtics i promoure un ús sostenible dels recursos aquàtics a les regions semiàrides.

Àrees d’especialització

Programa d’Ús Eficient de l’Aigua

 • Ús eficient de l’aigua. Avaluació a nivell de parcel·la i camp dels requeriments d’aigua. Estratègies de maneig de reg per augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua.
 • Gestió de l’aigua sota condicions deficitàries. Com obtenir el màxim benefici amb reduïdes aportacions d’aigua. Sensibilitat estacional de les plantes a l’escassetat d’aigua.
 • Nutrició mineral i irrigació. Interacció dels nutrients i de l’aigua sobre les plantes i els seus fruits.
 • Enginyeria de reg. Aplicació del coneixement de forma accessible per afavorir la gestió de la irrigació pels agricultors.
 • Control de la irrigació en l’àmbit regional. Desenvolupament de coneixement, informació i tecnologies per a la gestió de la irrigació en l’àmbit regional.

Programa d’Ecosistemes Aquàtics

 • Anàlisi dels impactes de les activitats agrícoles sobre els ecosistemes aquàtics.
 • Utilització de bioindicadors per a la valoració de la qualitat ecològica de les masses d’aigua.
 • Determinació dels requeriments de cabal per a rius i estuaris.
 • Estudi i gestió d’espècies invasores en ecosistemes aquàtics.

Programa d’Economia Agroalimentària

 • Anàlisi tradicional de cost-benefici i desenvolupament d’escenaris alternatius de preus.
 • Anàlisi cost-benefici ampliat amb consideració d’escenaris de preus i gestions alternatives.
 • Nivells d’adopció de tecnologies alternatives de reg per part dels agricultors. Ús de models basats en la teoria econòmica parant especial atenció a les actituds de risc dels agricultors.
 • Anàlisi d’eficiència tècnica i econòmica a nivell d’explotació agrícola.
 • Elaboració d’indicadors de sostenibilitat tenint en compte les dimensions econòmiques, mediambientals i socials i l’impacte social de les noves tecnologies.