Desplegar menú lateral

VITIMPACT: Contribució a l'avaluació ambiental de la viticultura: quantificació i ajustaments dels factors d'emissió en condicions mediterrànies.

Data d'inici: 26/06/2017 Data de fi: 25/06/2020
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

L’agricultura té un gran impacte en les emissions gasos d’efecte hivernacle a causa principalment de l’ús de fertilitzants, pesticides, a lconreu del sòl, és a dir les diferents pràctiques agronòmiques del cultiu. La majoria de metodologies d’anàlisi ambiental (ex. IPCC, EEA, USEtox) proporcionen valors per defecte de factors d’emissió a escala global (Nivell1) aconsellant una millor aproximació mitjançant l’aplicació de factors regionals i específics a la tecnologia emprada (Nivell 2 i 3 ).
 
En el cas concret de la viticultura espanyola, no existeixen factors concrets per a aquesta espècie i s’utilitzen uns de generals. Aquesta generalització comporta que en els càlculs globals d’emissions procedents de l’agricultura a nivell de país puguin ser més alts que els reals a causa de les condicions de menor disponibilitat d’aigua i majors temperatures que afecten la disponibilitat dels nutrients que al nord de Europa. Això té molta importància ja que la vinya ocupa un 4% de la superfície agrària a Espanya i un 2% a Europa.
 
L’objectiu principal del projecte és determinar i ajustar els factors que intervenen en l’anàlisi de l’impacte ambiental de la vinya en diferents condicions de cultiu en l’àrea mediterrània. Aquestes condicions han d’incloure la variabilitat climatològica (pluviometria, temperatures, dèficit hídric), variabilitat edafològica i diferents pràctiques agronòmiques (fertilització, reg, tractaments fitosanitaris). Per a això es durà a terme el càlcul de les empremtes hídrica, de carboni, nitrogen i fòsfor, el comportament dels pesticides, en concret del coure i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) particularment d’òxid nitrós (N2O), amoníac (NH3), i diòxid de carboni (CO2).

Etiquetes: