Desplegar menú lateral

PIONER: Integració de processos d'oxidació sintròfica de l'acetat i autotròfica de l'amoni en el tractament anaeròbic de residus orgànics rics en nitrogen per a la seva valorització energètica

Data d'inici: 26/06/2017 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Sostenibilitat en biosistemes

Entitats finançadores:

La present proposta està dirigida al desenvolupament d’un sistema que permeti el tractament integral dels residus carnis / dejeccions animals i la seva valorització energètica d’acord amb la (co) digestió anaeròbia (biogàs). El fonament del procés es basa en un digestor enriquit en bacteris sintròfics oxidadors de l’acetat (SAO). Un cop eliminada la matèria orgànica biodegradable, la fracció líquida del digestat serà tractada en un segon reactor de nitritació parcial / ANAMMOX per a l’eliminació autotròfica del nitrogen excedentari. D’acord amb la bibliografia disponible, aquest projecte representaria una de les primeres implementacions del concepte de smart bioreactor en la biotecnologia ambiental.