Desplegar menú lateral

INNODES: Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l’ús d’herbicides en cultius extensius

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Cultius extensius sostenibles

Entitats finançadores:

 

 

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Es pretén reduir l’ús dels herbicides en els principals cultius extensius mitjançant el foment d’estratègies innovadores pel control de les herbes, com poden ésser el desherbatge mecànic de precisió o químic aplicat a bandes. Les actuacions es centraran en cereals d’hivern, durant les campanyes 2022-23 i 2023-24, i en blat de moro, els anys 2022 i 2023. Es portaran a terme assaigs demostratius per avaluar l’eficàcia i la sostenibilitat de diferents sistemes de control de les herbes que inclouran l’aplicació d’herbicides, el desherbatge mecànic (tradicional i de precisió) i estratègies mixtes químiques i mecàniques. Entre aquestes darreres, es pot destacar en el cultiu del blat de moro l’aplicació d’herbicides a bandes complementat amb el treball de binadores. També es faran accions demostratives en parcel·les d’agricultors. Els resultats obtinguts seran transferits al sector mitjançant jornades de camp i de sala, publicacions de difusió i a la plataforma web d’Extensius.cat.

Es planteja com objectiu principal implementar estratègies de control de les herbes que incloguin el desherbatge mecànic de precisió per tal de reduir significativament l’ús d’herbicides i millorar la sostenibilitat de les produccions dels cereals d’hivern i el blat de moro.

 

 

També es proposen com objectius secundaris:

 

  • Disminuir l’impacte toxicològic de les pràctiques que es realitzen pel control de les herbes en les parcel·les de cereals d’hivern i blat de moro
  • Millorar l’eficàcia del desherbatge mecànic tradicional en el control de les herbes, de forma que s’aproximi a la que s’obté amb l’aplicació d’herbicides químics
  • Incrementar la sostenibilitat de les explotacions cerealícoles
  • Mostrar en les parcel·les d’agricultors estratègies de desherbatge basades amb l’ús de les binadores de precisió, si cal complementades amb l’aplicació d’herbicida a bandes
  • Transferir els resultats al sector productor.