Desplegar menú lateral

Estratègies de control de malalties de fruiters causades per fitoplasmes del grup ribosòmic 16SrX. Evolució epidemiològica d'aquestes malalties i estudi de les noves epidèmies de Ca.P.pyri en presseguer

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 01/10/2017
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Els fitoplasmes causen un gran nombre de malalties a tot el món. Al nostre país s’han identificat tres malalties causades per fitoplasmes en fruiters de llavor i os, sent dos d’elles de quarantena. En anteriors projectes es van estudiar l’epidemiologia i detecció dels fitoplasmes Candidatus P. pyri causant del decaïment de la perera, Ca.P.prunorum causant dels European stone fruit yellows i Ca.P.mali causant de la proliferació de la pomera, en diferents àrees fructícoles del país.

En aquest projecte es planteja seguir l’evolució de l’epidemiologia d’aquestes malalties, determinant l’evolució de la incidència dels diferents aïllats, de les poblacions de vectors i del rang d’hostes, en diferents àrees geogràfiques. Addicionalment, les prospeccions realitzades permetran detectar la presència o no de fitoplasmes, pertanyents a grups no identificats fins ara al país.

D’altra banda, es planteja com un dels objectius centrals del projecte , avaluar i dissenyar diferents mètodes de control d’aquestes malalties . Un d’ells serà determinar si hi ha resistència al fitoplasma Ca.P.prunorum , en línies de Prunus persicae x Prunus amygdalus i / o en línies de P.amygdalus , ja que diferents estudis assenyalen la possible resistència al fitoplasma d’aquest últim . D’altra banda es valorarà l’increment de la tolerància a aquests fitoplasmes , induït per micorizes arbusculars i s’avaluarà l’eficàcia dels pèptids antimicrobians en la inhibició del creixement dels fitoplasmes . Així mateix, s’estudiarà el fenomen del ” recovery ” en plantes de Prunus salicina i es determinarà l’estabilitat o no de les plantes recuperades a una nova infecció .

També es valoraran mètodes sostenibles de control de vectors , com la utilització de substàncies volàtils extretes dels arbres infectats , que s’han mostrat eficients per a l’atracció dels corresponents vectors .

Es continuarà amb l’avaluació de noves tècniques de diagnòstic per a la detecció de fitoplasmes del grup 16Sr – X , amb la finalitat de facilitar la detecció d’aquests patògens , com són la tècnica LAMP , la qual permet una detecció bastant més ràpida que les tècniques PCR i PCR a temps real , utilitzades habitualment . També s’avaluarà la PCR a temps real amb encebadors dissenyats per seqüències repetides , identificades en el genoma dels fitoplasmes , el que pot donar més sensibilitat a la tècnica .