Desplegar menú lateral

RESOL: Retorn de nutrients al sòl de les pastures a partir de les dejeccions de vaques en extensiu

Data d'inici: 01/06/2023 Data de fi: 01/06/2026
Programa responsable: Producció de remugants

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Tot i disposar d’un camp experimental dedicat a la fertilització de les pastures i fer una exitosa jornada anual en aquesta temàtica, manca informació de l’impacte dels animals en les condicions de pastura del nostre territori tenint en compte la rellevància que l’activitat ramadera extensiva té a Catalunya. L’activitat que proposem té l’objectiu clar de recopilar informació sobre el retorn dels nutrients al sòl a través de les dejeccions dels animals en pastura, per tal de poder assessorar de manera més acurada als ramaders en la fertilització de les pastures en el territori català.

Per obtenir aquesta informació del bestiar, l’IRTA comptarà amb la implicació d’un ramader de la Garrotxa, tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el laboratori OFICE que posarà a punt una tècnica al laboratori per poder estimar la ingestió i l’excreció fecal d’animals en pastura.

 

Objectius

 

Valorar la capacitat del bestiar en extensiu per retornar els nutrients en el sòl, i d’aquesta manera poder millorar la planificació de la fertilització de les pastures.

 

Descripció de les actuacions

 

FASE I: mesurar l’aportació de nutrients al sòl per part del boví de carn en extensiu a la primavera i a la tardor. Per a la realització d’aquesta fase s’haurà d’estimar la ingestió i l’excreció de nutrients dels animals utilitzant els alcans com a marcadors externs. Degut a la complexitat de treballar amb animals en extensiu es reduirà el mostreig a un grup de 12 animals de pastura a la zona de la Garrotxa:

 

  • Es fabricaran uns bolus de l’alcà C32 que es donaran dues vegades al dia durant 12 dies
  • Es recolliran mostres de femtes i orina dues vegades al dia a partir del 7è dia i fins el 12è
  • Es barrejaran les mostres per animal i s’obtindrà una mostra homogènia per fer les determinacions corresponents que ens permetran estimar la ingestió i l’excreció de nutrients.
  • Els càlculs d’excreció de nutrients es faran segon la tècnica descrita en l’article Dove & Mayes (2006)

 

FASE II: utilitzar les dades recollides per millorar les recomanacions de fertilització de les pastures tenint en compte l’aportació de nutrients al sòl dels animals. Aquesta fase tindrà diferents activitats:

 

  • Elaborar una fitxa informativa sobre l’ús de la informació obtinguda en aquest projecte
  • Exposar els resultats en la jornada anual del PATT sobre pastures i divulgar-los a través de recomanacions individuals als ramaders
  • Elaborar un vídeo divulgatiu de l’activitat

 

 Impacte sectorial i/o territorial

 

Impacte sectorial i territorial. Poder conèixer el retorn de nutrients al sòl a través del bestiar que pastura pot ser útil per planificar millor la gestió del bestiar i adaptar les càrregues ramaderes i el moviment dels animals. Amb tot això es millorarà l’aprofitament i la gestió de les pastures en zones de muntanya.

 

Referències

 

Doove, H. and R. W. Mayes. 2006. Protocol for the analysis of n-alkanes and other pllantt-wax compounds and for their use as markers for quantifying the nutrient supply of large mammalian herbívores. Nature protocols. Vol 1, No 4 Pages 1680-1697