Desplegar menú lateral
05/12/2023

L’IRTA apropa noves tecnologies digitals als regants perquè optimitzin la planificació del reg

Programació del reg basada en dades (Foto: IRTA)

El projecte DIGIREG farà el seguiment d’una combinació de tecnologies de suport al reg en cinc casos d’estudi en conreus de vinya, presseguer, pistatxer, ametller i horta.

Les dades obtingudes en l’estudi gràcies a la instal·lació de sensors i eines de teledetecció s’integraran en una eina de “bessons digitals” que permetrà centralitzar totes les dades i fer simulacions en un entorn digital.

Les conclusions de l’estudi es traslladaran als agricultors perquè aprenguin a treure profit dels avantatges que els poden aportar aquests avenços, trencant així l’escletxa digital en el sector.

La gestió del regadiu en temps d’escassetat d’aigua és una qüestió cabdal per als regants i per als investigadors. Actualment, la sostenibilitat econòmica i ambiental del reg requereix una gestió eficient dels recursos hídrics. Per això, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) ha posat en marxa el passat mes d’octubre el projecte DIGIREG, amb l’objectiu d’apropar als agricultors tecnologies digitals que poden fer servir per optimitzar la planificació del reg.

Des de l’inici del projecte, i fins l’octubre de 2024, DIGIREG farà el seguiment de cinc casos d’estudi en què s’aplicarà una combinació de tecnologies de suport al reg. L’activitat posarà èmfasi en la gestió agronòmica del reg, usant solucions tecnològiques que alliberin els regants dels tecnicismes i les tasques rutinàries implicades en el circuit de dades, i centrant la seva atenció en les particularitats i decisions tàctiques pròpies de la gestió de cada explotació.

L’equip d’investigadors, liderat per Jaume Casadesús, Cap del programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura a l’IRTA, realitzarà la presa de dades en cultius de vinya, presseguer, pistatxer, ametller i horta. El fet d’estudiar conreus tan diferents afavorirà que les prescripcions siguin les més adients per cada tipus de cultiu i, a més, permetrà il·lustrar els avantatges de les tecnologies emprades, indistintament de quin sigui el conreu d’interès per a cada regant.

Suport digital al reg de precisió en pomeres (Foto: IRTA)

Com explica Casadesús, “DIGIREG pretén trencar les barreres d’entrada dels regants a les tecnologies de suport digital”. L’arribada de l’Internet de les Coses (IoT) o l’aparició dels bessons digitals (Digital Twins en anglès) – una eina digital en forma de programari que permet representar de manera virtual les condicions i els processos físics del camp – han suposat una vertadera revolució tecnològica. De fet, en els darrers anys, gràcies a l’Internet de les Coses, el cost i les dificultats tècniques per desplegar sensors d’humitat del sòl o d’estat hídric de les plantes o dels arbres a camp s’han reduït enormement, i això ha permès un estalvi d’aigua addicional de l’ordre de 15-20% en els camps on s’utilitzen aquestes tecnologies.

A més, els bessons digitals – utilitzats per l’equip del projecte DIGIREG – permeten replicar les condicions de les parcel·les regades en un entorn digital i fer-ne simulacions per validar o descartar hipòtesis. La tecnologia dels bessons digitals serveix, per tant, per reduir costos i també per millorar-ne l’eficiència.

En el projecte DIGIREG, les tecnologies desplegades – com sensors d’humitat del sòl, sensors d’estat hídric dels arbres, teledetecció – s’integren dins l’eina de bessons digitals que permet centralitzar totes les dades de manera digital facilitant així l’anàlisi de les dades observades i la presa de decisions basades en dades respecte a la programació del reg automatitzat.

Balanç hídric ajustat localment amb sensors (Foto: IRTA)

Un cop provada l’eficàcia d’aquests avenços en termes generals, del que es tracta ara és de provar-los en cultius i zones geogràfiques concretes, com ho fa el projecte DIGIREG, i transferir els coneixements per facilitar que regants i tècnics les puguin fer servir.

DIGIREG organitzarà al llarg del seu desenvolupament tres activitats de demostració; una d’elles serà presencial i tindrà lloc al març de 2024. En aquesta activitat s’abordarà el seguiment de la campanya de reg en cada cas d’estudi i s’entrarà en el detall de les tecnologies que s’hi estan usant. Finalment, a l’octubre de 2024 està prevista una jornada final en què s’avaluarà el rendiment de la campanya de reg a cada cas d’estudi.

A més, al llarg de tot el projecte s’anirà actualitzant la informació de seguiment dels estudis al portal web digireg.cat.

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.