Qui som

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. Forma part del sistema de centres CERCA de Catalunya.

La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L’IRTA ha promogut, des de la seva creació, l’establiment d’acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l’existència, avui dia a Catalunya, d’una xarxa de centres consorciats (entre l’IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d’un sistema cooperatiu d’R+D.

L’IRTA té, des de 2015, el segell de l’Excel·lència en Recursos Humans per als investigadors, atorgat per la Comissió Europea.

We share our science to feed the future

Quines funcions té?

Les funcions de l’IRTA són:

Recerca i desenvolupament experimental (R+D). L’IRTA disposa d’una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d’Organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d’Organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa H2020 de la UE i altres). Així mateix, part de l’activitat d’R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual.

Transferència tecnològica. L’activitat científica de l’IRTA està inspirada per una visió d’aplicabilitat i valoració dels avenços i actua segons els mecanismes de transferència més indicats en cada cas:

  • Publicació dels resultats a través dels mitjans especialitzats de difusió científica, tècnico-científica o divulgatius.

  • Subministrament d’informació sobre l’avenç dels projectes d’R+D.

  • Contractes de cessió, de venda o convenis d’explotació de patents.

En aquest procés de transferència tecnològica l’IRTA pot arribar a crear i/o participar en empreses per a la valorització/comercialització de coneixements, béns o serveis, generats per la seva activitat.

Recerca contractual. L’IRTA posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. Un contracte de recerca fixa amb precisió i de mutu acord els objectius perseguits, la metodologia a emprar, els calendaris previstos i les obligacions tècniques, econòmiques i jurídiques de les parts. La confidencialitat es garanteix quan així s’estableix al contracte i la naturalesa de la col·laboració ho justifica.

Assistència tècnica i formació especialitzada. L’IRTA pot prestar assistència tècnica i assessorament especialitzat a les agrupacions, empreses i agents dels sectors en què desenvolupa la seva activitat, sota fórmules contractuals, en les quals s’especifiquen els objectius i les finalitats de la relació, la contraprestació tècnica i econòmica, el calendari i la seva vigència.

També realitza funcions de formació especialitzada organitzant cursets, seminaris i facilita l’estada de personal tècnic o graduats universitaris, als seus centres o laboratoris.

Missió

Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Visió

Convertir-nos en referent científic, motor d’innovació i de transferència tecnològica. Volem ser l’aliat estratègic del sector agroalimentari. 

Valors

1. Integritat

2. Compromís

3. Respecte pel medi ambient

4. Excel·lència