Qui som

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d’abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. Forma part del sistema de centres CERCA de Catalunya.

La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius generals són els d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L’IRTA ha promogut, des de la seva creació, l’establiment d’acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l’existència, avui dia a Catalunya, d’una xarxa de centres consorciats (entre l’IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d’un sistema cooperatiu d’R+D.

We share our science to feed the future

Quines funcions té?

Les funcions de l’IRTA són:

Recerca i desenvolupament experimental (R+D). L’IRTA disposa d’una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d’Organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d’Organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa H2020 de la UE i altres). Així mateix, part de l’activitat d’R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual.

Transferència tecnològica. L’activitat científica de l’IRTA està inspirada per una visió d’aplicabilitat i valoració dels avenços i actua segons els mecanismes de transferència més indicats en cada cas:

  • Publicació dels resultats a través dels mitjans especialitzats de difusió científica, tècnico-científica o divulgatius.

  • Subministrament d’informació sobre l’avenç dels projectes d’R+D.

  • Contractes de cessió, de venda o convenis d’explotació de patents.

En aquest procés de transferència tecnològica l’IRTA pot arribar a crear i/o participar en empreses per a la valorització/comercialització de coneixements, béns o serveis, generats per la seva activitat.

Recerca contractual. L’IRTA posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments. Un contracte de recerca fixa amb precisió i de mutu acord els objectius perseguits, la metodologia a emprar, els calendaris previstos i les obligacions tècniques, econòmiques i jurídiques de les parts. La confidencialitat es garanteix quan així s’estableix al contracte i la naturalesa de la col·laboració ho justifica.

Assistència tècnica i formació especialitzada. L’IRTA pot prestar assistència tècnica i assessorament especialitzat a les agrupacions, empreses i agents dels sectors en què desenvolupa la seva activitat, sota fórmules contractuals, en les quals s’especifiquen els objectius i les finalitats de la relació, la contraprestació tècnica i econòmica, el calendari i la seva vigència.

També realitza funcions de formació especialitzada organitzant cursets, seminaris i facilita l’estada de personal tècnic o graduats universitaris, als seus centres o laboratoris.

Missió

Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Visió

Convertir-nos en referent científic, motor d’innovació i de transferència tecnològica. Volem ser l’aliat estratègic del sector agroalimentari. 

Valors

1. Compromís

2. Creativitat

3. Aprenentatge

4. Innovació

5. Lideratge

6. Respecte

7. Vocació de servei