Desplegar menú lateral

INPROCARSA: Innovació en productes carnis segurs i saludables

Data d'inici: 01/04/2018 Data de fi: 01/04/2020
Programa responsable: Qualitat del producte

Investigador principal:

Entitats finançadores:

La Xarxa d’Excel·lència Consolider “Innovació en Productes Càrnics Assegurances i Saludables”
(INPROCARSA) deriva del projecte Consolider CSD2007-00016 “Productes Carnis per
el Segle XXI: Assegurances, Nutritius i Saludables “(CARNISENUSA) i de la Xarxa d’Excel·lència
Consolider PROCARSE. Amb la Xarxa INPROCARSA es pretén potenciar la investigació
en seguretat microbiològica i en el desenvolupament de les característiques saludables dels
principals derivats carnis elaborats a Espanya mitjançant l’establiment de
noves col·laboracions entre els grups integrants de la Xarxa i amb les indústries càrnies.
A més és objectiu prioritari de la Xarxa promoure la transferència de resultats de
recerca a través del desenvolupament de projectes d’innovació industrial. La xarxa es
s’estructura en dues àrees d’actuació: “Seguretat microbiològica de productes carnis”
(SEMICAR) i “Productes carnis saludables i de qualitat” (CASACAR). La Xarxa Consolider
INPROCARSA constituirà un fòrum permanent de flux i intercanvi d’idees entre grups
d’investigació especialitzats en productes carnis, conjuntament amb les associacions
i empreses del sector carni, per fer front als nous reptes en recerca i
innovació de la indústria càrnia amb l’objectiu d’estimular l’acompliment rendible i
sostenible de l’activitat econòmica d’aquest sector. La Xarxa serà igualment un instrument
àgil i eficient de difusió del coneixement científic-tecnològic generat pels grups
d’investigació cap a les associacions i empreses del sector carni, mitjançant jornades de
presentació i discussió de resultats d’investigació i a través d’una pàgina web
actualitzada atractiva per al sector carni. A més la Xarxa INPROCARSA promourà el
disseny d’un programa de doctorat interuniversitari en Ciència i Tecnologia dels
Productes Carnis que permeti afrontar els desafiaments que la investigació espanyola en el
sector carni té en el context de l’Espai Europeu de Recerca.