Desplegar menú lateral

Bases genètiques de l'adaptació del blat en condicions ambientals canviants i maneig sostenible

Data d'inici: 13/05/2013 Data de fi: 12/05/2016
Programa responsable: Cultius Extensius Sostenibles

Entitats finançadores:

 

 

L’objectiu general és l’estudi de les relacions genotip-fenotip en un conjunt d’ambients de condicions fototèrmiques i de disponibilitat de nitrogen diferents i la quantificació de l’efecte de l’ambient sobre l’expressió de gens majors associats a la adaptació.

Els objectius específics són els següents:

  1. Estudiar el desenvolupament fenològic, la formació del rendiment i la qualitat del blat dur en diferents condicions fototèrmiques, com a resultat de la interacció entre la disponibilitat de nitrogen i la constitució al·lèlica per a loci que regulen vernalització (gens Vrn), fotoperiode (gens Ppd) i alçada de la planta (gens Rht).
  2. Avaluar la interacció entre els loci implicats i els efectes pleiotròpics sobre els caracters estudiats.
  3. Determinar la relació entre la constitució alèlica per a gens Vrn, Ppd i Rht i les eficiències en l’ús del nitrogen (NUE), de la radiació (RUE) i de l’aigua (WUE).
  4. Establir la utilitat de la temperatura de la coberta i la reflectància espectral com a criteris no destructius de selecció per a NUE, RUE i WUE en programes de millora.

Etiquetes: