Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Centres > Estacio Experimental Mas Badia

Estacio Experimental Mas Badia 

 
 

Estacio Experimental Mas Badia

Mas Badia
17134 La Tallada d'Empordà

Tel: 972 78 02 75
Fax: 972 78 05 17


Concertat amb:


IRTA
Associació Poma de Girona
Cambra Agraria De Girona
Ajuntament la Tallada
Diputacio de Girona
DARP
Afrucat
Consell Comacal
Patronat EPS
Associació de Frisona de Girona
UdGPersones de contacte

Grups de treballResponsable

Fruita Dolça

El subprograma Fruita Dolça s’ocupa de les espècies de pomera, perera, presseguer, cirerer, albercoquer i pruner.

Les seves línies de treball són:

Material vegetal. Inclou

 • Programa d’introducció i avaluació de noves varietats i portaempelts,
 • Programa de millora genètica de noves varietats de pomera, perera, presseguer i nectarina així com el programa de millora genètica de portaempelts de perer,
 • Projectes encaminats a ampliar i aplicar el coneixement de les bases genètiques dels caràcters d’interès per aquestes espècies i
 • Aplicació de tècniques de genètica molecular per a millorar la eficàcia dels processos de selecció.

Tecnologia del cultiu. Inclou activitats i projectes en els àmbits de:

 • Reducció del  període improductiu,
 • Sistemes de formació, esporga i conducció
 • Bioreguladors pel control del creixement vegetatiu
 • Aclarida química i regulació de la càrrega dels arbres
 • Replantació en situacions de renovació varietal
 • Tècniques agronòmiques per a millorar la qualitat

Qualitat del fruit. Contempla aspectes com:

 • Determinació de la data òptima de collita,
 • Aplicació de productes i tècniques per millorar la qualitat organolèptica dels fruits,
 • Aplicació de productes i tècniques per millorar la coloració dels fruits i disminuir els defectes,
 • Desenvolupament i/o validació de mesures no destructives de la qualitat del fruit.

Joan Bonany

Joan Bonany
Director del subprograma fruita dolça

Tel: 972780275

Cultius Extensius

El subprograma Millora Genètica de Cereals d'Hivern té com a objectius: 

 1. Obtenir i transferir al sector nous materials genètics de cereals de fecundació autògama adaptats a l’ambient mediterrani, amb elevades productivitats i qualitat, i amb resistència durable a malalties.
 2. Generar coneixement científic en àmbits relacionats amb la millora genètica dels cereals i la seva adaptació a condicions medi ambientals canviants.

Les seves línies de treball són:

 • Programes de millora genètica de blat fariner, blat dur i ordi.
 • Tolerància a la sequera: bases fisiològiques i moleculars, ideotips tolerants, estrés terminal, efectes de la sequera sobre el creixement i desenvolupament. 
 • Recursos genètics i variabilitat: avaluació, caracterització, documentació i multiplicació de recursos genètics,  utilització dels recursos genètics en millora, creació de col·leccions, relacions filogenètiques, biodiversitat molecular, conservació ex situ. Pre-breeding.
 • Adaptació fenològica: desenvolupament fenològic en diferents ambients, bases moleculars de la resposta al fotoperíode, vernalització i precocitat intrínseca.
 • Eines per a millorar la selecció: identificació i avaluació de criteris integratius útils per a la detecció de genotips superiors en programes de millora. Selecció assistida per marcadors moleculars.
 • Impacte històric de la millora genètica: Efectes temporals i espacials de la millora empírica del blat en ambient mediterrani.
 • Qualitat industrial del gra: Efecte de l’ambient sobre la qualitat. Genètica de la qualitat.

Fanny Alvaro Sanchez

Fanny Alvaro Sanchez
Cap del programa cultius extensius

Tel: 902789449

Postcollita de fruites i hortalisses

L' objectiu del subprograma Fisiologia en Postcollita és l'estudi de la Fisiologia-Bioquímica de la fruita en condició d’estrès i/o durant la conservació per a proporcionar fruita de major qualitat, més equilibrada i amb menys riscos per a la salut humana.

Les seves línies de treball són:

 • Determinació de la resposta fisiològica del fruit en condicions d’estrès: estrés abiòtic, estrés biòtic, metabolisme antioxidant del fruit, peroxidació i tecnologies de control.
 • Control i predicció de fisiopaties en fruita. Control del cor marró i descomposició interna en peres; escaldat i Bitter Pit; noves alternatives de control; sistemes de predicció (bioquímics i amb metodologia no destructiva).
 • Antioxidants i ‘health promoting compounds en fruita: Capacitats antioxidants de la fruita, definició dels punts crítics de la cadena postcollita, millora del potencial antioxidant del fruit i de la seva capacitat de conservació.
 • Determinació de la maduració i qualitat mitjançant mètodes no destructius: Optimització de la data de recol·lecció; control de la qualitat.
 • Optimització i implantació del us del 1-MCP en el sector hortofructícola.

Christian Larrigaudiere

Christian Larrigaudiere
Director del subprograma postcollita de fruites i hortalisses

Tel: 902789449

Entomologia

El subprograma Entomologia pretén desenvolupar i implementar sistemes sostenibles de control de plagues basats en la ecologia i la gestió dels agroecosistemes, amb especial èmfasis en la conservació de la biodiversitat i el control biològic. Produir programes IPM que puguin ser aplicats pels usuaris finals en cultius intensius, extensius, de fruiters, de cítrics i d’aliments emmagatzemats.

Les seves línies de treball són:

Desenvolupar mètodes de control biològic basats en l’estudi de la biologia i l’ecologia dels enemics naturals i de les plagues:

     -Sistemes de cria massiva d’enemics naturals.

     -Mètodes de mostreig i presa de decisió, utilització de tècniques de geoestadística.

     -Semioquímics i substancies atraients o repel·lents dels artròpodes.

     -Noves tècniques moleculars i químiques per l’estudi de les xarxes tròfiques en l’agroecosistema.

     -Biodiversitat funcional, estudi de la dispersió i  colonització dels enemics naturals (plantes reservori).

     -Atmosferes modificades i altres alternatives al us de fumigants en aliments emmagatzemats.

 

Identificació,  prevenció i control de plagues emergents i invasives.

Transferir al sector les eines innovadores desenvolupades pel control sostenible dels artròpodes plaga en cadascun dels àmbits d’actuació.

Jordi Riudavets Muñoz

Jordi Riudavets Muñoz
Director del subprograma entomologia

Tel: 902789449

Patologia Vegetal

El subprograma de Patologia Vegetal té com a objectiu el desenvolupar sistemes de producció i protecció dels cultius respectuosos amb el medi ambient, que potenciïn els mecanismes naturals de regulació de les poblacions dels patògens, per a prevenir els fenòmens de ruptura de la resistència vegetal o l’aparició de resistències a fitosanitaris, i promoguin el desenvolupament de la microbiota natural del sòl per assolir la sostenibilitat dels sistemes productius.

Les seves línies de treball són:

 • Virus. Epidemiologia i interacció hoste-patogen. Caracterització biològica i molecular d’aïllats virals. Resistències. Silenciament gènic com a estratègia de control.
 • Fitoplasmes. Epidemiologia i identificació d’insectes vectors i plantes hostes. Estratègies de control biològic i cultural d’insectes vectors, substàncies inductores de resistència i plantes lliures de fitoplasmes. Tècniques diagnòstiques.
 • Nematodes. Barreres múltiples de control basades en l’ús de la resistència vegetal, el control biològic i la interrupció del cicle vital del patogen.  Organismes nadius de control biològic.
 • Fongs patògens de llenyoses. Biologia dels fongs de les malalties de fusta de la vinya i influència de factors biòtics i abiòtics sobre la infectivitat. Control químic i tècniques culturals.
 • Fongs comestibles simbionts d’arbres forestals. Micorizació controlada. Caracterització i traçabilitat dels fongs i de la micorizació controlada en camp, etc.

Ma. Cinta Calvet Pinós

Ma. Cinta Calvet Pinós
Cap del programa protecció vegetal sostenible

Tel: 902789449

Ús Eficient de l'Aigua

El subprograma Ús Eficient de l'Aigua té com a línies de treball les següents: 

 • Gestió eficient de l’aigua. Determinació dels requeriments hídrics dels conreus i mètodes de programació de reg. Millora en l’eficiència del reg. Funcions de producció de l’aigua. Economia del reg. Qualitat de l’aigua de reg.  
 • Maneig de l’aigua en condicions de dèficit. Fisiologia del dèficit hídric en la planta. Sensibilitat estacional al dèficit hídric. Mitigació del dèficit hídric. Modelització de processos.
 • Enginyeria del reg. Sensorització de la resposta de les plantes al dèficit hídric. Sensorització de l’ambient. Programació del reg en base a sensors. Sistemes de comunicacions. Gestió de la informació.
 • Nutrició mineral i reg. Requeriments nutricionals de les plantes. Estratègies d’aplicació de nutrients. Fertirrigació. Sensibilitat estacional. Nutrició mineral i qualitat de la producció.
 • Control del reg a escala regional. Anàlisi zonal de l’estat hídric en base a teledetecció. Gestió del reg en Comunitats de Regants. Models en l’ús de l’aigua en escenaris climàtics canviants.

Jaume Casadesus Brugues

Jaume Casadesus Brugues
Cap del programa ús eficient de l'aigua

Tel: 902789449

Instal.lacions Tècniques

Edifici 1. Principal amb recepció, oficines, laboratori de cultius extensius, arxiu, magatzem, cambres cria insectes, cambra frigorífica de sols, menjador i vivenda.Edifici Sala Polivalent amb classificadora de fruita, cambres frigorífiques de fruita i postcollita i magatzem.

Edifici 2.Aulari i laboratori amb sala d’actes, despatxos i laboratori de fructicultura, postcollita i protecció vegetal.

Edifici 3. Magatzem de maquinària. Gàbia d’insectes de camp

Parcel·les (40 ha) de recerca de camp de fruiters, de cultius extensius i de bioenergia 

Equipaments Singulars