Torre Marimon 

 
 

Torre Marimon

Torre Marimon
08140 Caldes de Montbui
Coordenades dec Lat 41.613.429 Long 2.170.916
Coordenades sexag Lat 41º 36' 48.3438" Long 2º 10' 15.2976"

Tel: 902 789 449 1001
Fax: 93 865 09 54Persones de contacte

Altres contactes

Grups de treballResponsable

Ecofisiologia

El subprograma d’Ecofisiologia desenvolupa la seva activitat en l’àrea de medi ambient i canvi global. El seu treball es centra en les següents línies:

Caracterització ecofisiologica d’espècies i varietats vegetals naturals, conreades o de neoformació en front d’estressos ambientals biòtics i abiòtics.

Optimització del reg amb aigües no convencionals. Aspectes lligats al disseny agronòmic, la producció i la tipologia de la contaminació.

Ús de l’ecofisiologia com a eina bàsica per l’agricultura de precisió. Valoració i millora de sensors, mètodes i sistemes emprats en horticultura, jardineria i restauració paisatgística.

Optimització de la viticultura de seca, mitjançant adaptació de material vegetal, sobretot portaempelts a aquestes condicions.

Estudi dels fluxos d’aigua, carboni i nitrogen en interfases conreu amb altres habitats, sotmesos a condicions de canvi global.

Optimització de la cadena de traçabilitat productiva i de producte en plantes medicinals, mitjançant una unitat mixta IRTA – PLAMECA.

Estudis dels efectes del canvi global en les comunitats arbòries i arbustives sud-americanes. Tròpic sec i ambients muntanyencs xilens i argentins. Valoració de la convergència funcional i morfològica de la vegetació.

Aquesta activitat es desenvolupa en el projectes nacionals i internacionals (MICIN, INIA, CEDTI, CENIT, AECI, MIA) i amb concertació contractual amb empreses i institucions publiques i privades.

Cunicultura

El subprograma de Cunicultura té com a objectiu la creació, selecció i millora de línies especialitzades de conills de carn per aptituds productives, reproductives i d’adaptació.

Les seves línies de treball són:

 • Estudiar el determinisme genètic de caràcters productius i reproductius, i de les possibles estratègies de selecció.
 • Estudiar l’efecte de l’estrès climàtic sobre la reproducció i la supervivència. Determinar factors ambientals i genètics de variació que influeixen en la seva tolerància.
 • Desenvolupar i aplicar models i mètodes d’anàlisis estadístiques per a la millora genètica d’espècies prolífiques.
 • Optimitzar programes de selecció i difusió genètica en conills de carn.
 • Millorar l’eficàcia en l’ús dels mascles i procediments d’ inseminació artificial i establir un banc d’embrions de conill en condicions de garantia sanitària.
 •  

Miriam Piles Rovira

Miriam Piles Rovira
Director del subprograma cunicultura

Tel: 902789449

Genòmica

Les activitats del subprograma Genòmica estan concentrades en tres cultius: Prunus, maduixa i meló. Addicionalment el programa conté una línea de millora genètica de gerani i dues Unitats de recerca amb empreses privades.

Les seves línies de treball comprenen:

 • Genòmica de meló. Seqüenciació del genoma del meló. Caracterització de QTLs per caràcters de qualitat de fruit. Estudi transcriptòmic del desenvolupament del fruit. Caracterització de la resistència a CMV. Obtenció d’un vector per silenciament  gènic induït per virus (VIGS).
 • Genòmica de Prunus. Mapes genètics de Prunus i anàlisi de QTLs per caràcters d’interès agronòmic. Variabilitat genètica i estudis de genètica d’associació. Genòmica comparativa entre espècies de la família de les rosàcies.
 • Genòmica de maduixa. Mapes genètics en maduixa diploide i octoploide. NILs per l’estudi de QTLs. Estudis de sintènia entre maduixa i altres espècies rosàcies. 
 • Millora genètica de gerani. Col·laboració amb Cultius Roig S.A.T, obtenció de noves varietats de gerani dels tipuszonale’, ‘peltatumigrandiflorum’.
 • Unitat Mixta Fitó-IRTA. Col·laboració amb Semillas Fitó S.A., desenvolupament de marcadors moleculars, identificació de varietats i producció de línies doble haploides (DHLs).
 • Unitat Mixta PLANASA-IRTA. Col·laboració amb PLANASA, millora genètica per la qualitat del fruit i selecció de noves varietats resistents a patògens en maduixa, fruiters, espàrrec i all.

Amparo Monfort Vives

Amparo Monfort Vives
Cap del programa genòmica i biotecnologia

Tel: 902789449

Olivicultura, Elaiotècnia i Fruita seca

El subprograma Olivicultura, Elaiotècnica i Fruita Seca s’ocupa de les espècies d’olivera, ametller, avellaner, garrofer, pistatxer i figuera, aplicant els objectius generals del programa i el desenvolupament de models que contemplin millores en aspectes relacionats amb la postcollita, transformació, elaboració, valor nutritiu i qualitat dels aliments (oli d’oliva, fruita seca i goma de garrofí).

Les seves línies de treball són:

Material vegetal:

Introducció, millora i avaluació de noves varietats i portaempelts,  prospeccions, seleccions clonals i de portaempelts,

Ampliar i conservar recursos genètics

Oliveres monumentals

Plantacions d'alta densitat d'olivera,

Fisiologia de la reproducció

Propagació

Tecnologia del cultiu:

Densitats, conducció i maneig de plantacions intensives i d’alta densitat

Recol·lecció i esporga mecanitzada

Reg deficitari.

Tecnologia de postcollita, industrialització de fruita seca i elaiotècnia:

Processos i noves tecnologies d’extracció d’olis

Tècniques de condicionament de postcollita de fruita seca

Aptitud industrial de varietats de fruita seca.

Qualitat del fruit:

Data òptima de collita

Caracterització química i reologia de productes

Qualitat organolèptica

Fenols volàtils i altres marcadors de defectes aromàtics dels olis d’oliva

Sensibilitat varietal a plagues (mosca de l'oliva) i malalties del sòl

Compostos volàtils característics en varietats d’olivera

Ignasi Batlle Caravaca

Ignasi Batlle Caravaca
Director del subprograma olivicultura, elaiotècnia i fruita seca

Tel: 902789449

Producció de Remugants

El programa Producció de Remugants pretén millorar el rendiment econòmic i la competitivitat de les explotacions de remugants a través de la innovació tecnològica.

Les seves línies de treball són:

 • Maneig i nutrició del vaquí de llet (i recria) i vaquí de carn.
 • Maneig i nutrició d'oví i caprí.
 • Regulació hormonal del metabolisme dels remugants.
 • Millora de la qualitat del producte final (llet o carn)
 • Modelització matemàtica de processos productius i simulacions econòmiques de sistemes.

Alex Bach

Alex Bach
Cap del programa producció de remugants

Tel: 902789449

Gestió Integral de Residus Orgànics

El subprograma de Tecnologies del Medi Ambient s'ocupa de l'estudi i desenvolupament de les tecnologies de transformació de materials orgànics residuals, ja sigui en medi líquid, sòlid o gasós. 

Les seves línies de treball comprenen:

 • Compostatge. Noves aplicacions. Indicadors per la comparació de sistemes . Mètodes de control del procés i de la biofiltració. Condicions d’higiene i seguretat en plantes de compostatge i  relació amb materials d’entrada i control del procés; Modelització matemàtica del procés.
 • Digestió anaeròbia. Eines de diagnosi ràpida de digestors i de residus digeribles. Models per a la integració del coneixement, la simulació, la diagnosi i l’optimització. Mètodes simples de calibració de models per a la diagnosi i optimització. Pretractaments per a incrementar la biodegradabilitat. Mètodes per a reduir l’efecte de tòxics. Producció biològica d’hidrogen. Aplicació de reactors avançats per al tractament de residus orgànics.
 • Innovació de processos. Aspectes microbiològics  i desenvolupament d’eines de diagnosi. Dinàmica de poblacions en reactors biològics. Processos per a l’eliminació o recuperació de nutrients. Bioelectricitat. Bioremediació de sòls i aqüífers contaminats. Sistemes combinats de tractament. Combinacions de processos biològics, físics i químics en base als productes a obtenir. Mètodes d’avaluació de sistemes combinats de gestió i tractament.  

Francesc Xavier Prenafeta Boldu

Francesc Xavier Prenafeta Boldu
Cap del programa gestió integral de residus orgànics

Tel: 902789449

Genètica i Millora de Porcí

El subprograma Genètica i millora de porcí s'orienta en fer recerca en genètica estadística i en genòmica estructural i funcional orientades a l’estudi de caràcters d’interès econòmic i social i a la millora genètica del porcí.

Les seves línies de treball són:

 • Avaluació i caracterització genètica de poblacions porcines per a la implantació i/o optimització de programes de selecció i difusió del progrés genètic.
 • Estudiar l’arquitectura genètica de caràcters d’interès productiu i de qualitat de producte en porcí mitjançant aproximacions de genòmica estructural i funcional.
 • Desenvolupar metodologies estadístiques aplicables a la recerca en genètica quantitativa i genòmica, així com a la millora genètica de poblacions animals.
 • Desenvolupar i mantenir bases de dades de poblacions porcines destinades a l’obtenció d’informació de referència. Realitzar estudis genètics, productius i d’interacció genotip-sistema productiu en poblacions porcines.
 • Estudiar i implementar sistemes sostenibles i/o alternatius de producció porcina (producció ecològica, races  autòctones...).

Raquel Quintanilla Aguado

Raquel Quintanilla Aguado
Cap del programa genètica i millora animal

Tel: 902789449

Instal.lacions Tècniques

Superfície total: 116 Ha

Distribució: 52 Ha. conreu agrícola; 45 Ha. bosc i viver; 6 ha. riera de Caldes; 13 Ha: edificis

Edificacions: 15.622 m2

 Distribució: 11.506 m2 d'Edificis històrics i 4.116 m2 d'altres edificacions.

Equipaments Singulars

Veure vídeo sobre el centre

Celler Experimental

Formatgeria

Parc d'hivernacles

Ermita

Instalacions esportives d'ús públic

L'edifici ha estat recentment remodelat mitjançant finançament del MICINN i cofinançada amb un 50% pel “Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".